is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T AATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

C • 0 BESLUIT van den 12den November 1816, bepalende welke goederen enkoopmanfchappen van het regt van doorvoer, bij artikel 162 der wet van den 5den October 1816 omschreven, worden uitgesloten (staatsblad n°. 55.).

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning derNederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Gezien artikel i der wet van den 5den October dezes jaars, over de heffing der regten van in- en uitvoer, waarbij is bepaald, dat bij het in werking brengen der gemelde wut, onder anderen zal worden ingetrokken en buiten effect gesteld de publicatie van 26 Februari 1802, houdende reglement op den doorvoer van goederen door deze landen;

Gelet op artikel 162 der voorschreven wet, volgens hetwelk door Oi.s zoude worden bepaald, welke goederen en koopmanschappen, het zij geheel, het zij vcor eenen tijd, van het faveur van doorvoer zullen zün uitgesloten;

Gezien de voordragt van den Directeur-Genera al der Kohvoijen en Licenten ;

Den Raad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Van het regt van doorvoer, bij artikel 162 der wet van den 5den October dezes janrs omschreven, worden uitgesloten, en zulks onder dezelfde penaiiteiten , respectivelijk, als welke tegen den invoer z ju gestatueerd.

a°. Al-