is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lotings-lijsten van zoodanige klassen; almede door de Gouverneurs der provinciën, aan de presidenten der militieraden toegezonden.

Van de vrijstellingen van dienst.

90. Van den dienst der nationale militie zal men of definitivelijh, of voor één jaar, naar gelang der omstandigheden en den aard der gebreken, worden vrijgesteld.

4)1. Definitivelijk worden vrijgesteld:

a. Die genen welke den ouderdom, van 22 jaren bereikt hebbende, kieinder zijn dan vijf voet rijnlandsche maat 'één meter vijfhonderd vijf-en-zestig millimeters) , on door den militieraad voor den dienst bij den trein niet geschikt worden geoordeeld.

h. Zij , die zoodanig zijn misvormd of aan zoodanige ongeneeslijke gebreken laboreren, dat zij voor altijd tot den militairen dienst ongeschikt zijn.

Het zal desniettemin aan de beoordeeling van den militieraad staan, om den zoodanigen, die uit hoofde van eenig gebrek tot den miiitiedienst bij de infanterie of kavallerie ongejcii kt bevonden wordt, tot die van den trein te verwijzen, wanneer hij daartoe de noodige vereischte bezit.

Het onderzoek der bovengenoemde misvorming of gebreken zal geschieden door d«n geneesheer en den

heel-