is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevolge de voorschreven bepalingen; reeds dienen of tot den dienst verpligt zijn, hoeveel manschappen door elke gemeente of gecombineerde gemeente , voor de ligting van het loopende jaar , nog geleverd moeten worden.

De militieraden geven daarvan kennis aan de Gouverneurs der provinciën, die daarvan wederkeerig de plaatselijke besturen informeren.

In de tweede zitting zullen alle geloot hebbende personen, gemeente voor gemeente, klasse voor klasse, naar volg-orde der trekkings-nummers, worden opgeroepen , gehoord en omtrent de door hun ingediende reclames eene definitive of provisionele beslissing worden eenomen. De werkzaamheden in deze zitting zullen onafgebroken en tot den finalen afloop worden voortgezet.

De derde zitting is bestemd tot beoordeeling ea goedkeuring der plaatsvervangers , alsmede tot regeling van hetgeen betrekking heeft tot de nummer-verwisseling.

In de eierde en laatste zitting van de militieraden, zullen alle zaken, waaromtrent de raad, in de tweede en derde zitting, geene definitive uitspraak zal hebben gedaan, worden behandeld; en zullen, almede in den loop derzelve, worden opgeroepen en in dienst gesteld de hoogere nummers, die, overeenkomstig het bepaalde bij art. 47, in de plaats van gedeserteerde vrijwilligers moeten opkomen.

Deze zitting zal niet worden gefloten voor dat alles definilivelijk is afgehandeld.

Tusschen de derde en vierde zitting zijn de militieraden bevoegd,om drie dagen te vaceren tot liet aannemen

van