is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het model Htt. DD » en dezelve aldus ingevuld aan den Gouverneur terug zenden, otn daarna in even veel registers als er korpsen of gedeelten \an dien aan de provincie zijn toegevoegd, te worden overgebragt.

i5g. De Gouverneurs brengen ter konnisse van de gemeentebesturen , bij welke korpsen der nationale militie de uii de gemeente getrokkene personen zijn in dienst gestekl, die daarvan aanteekening houden op een register, volgens het model Jitt. GG.

\) . . . *

160. De Gouverneurs doen vervolgens verslag van den geheelen afloop en uitslag der operatie, met opgave der manschappen, die aan het kontingent van de eene of ander gemeente mogten ontbreken , en der redenen <lie zulks hebben te weeg gebragt, alsmede met vermelding van de gemeentebesturen die zich in het bijzonder hebben beijverd, of wel achterlijk zijn gebleven inde aflevering van het aan de gemeente opgelegde kontingent.

16 r. Wanneer de manschappen eenmaal door den militieraad zijn onderzocht, goedgekeurd, en aszoo aan. den provincialen kommandant zijn overgegeven , zal men dezelve vervolgens om geene gebreken of redenen Van verschooning, van welken aard ook, u>.t den dienst mogen ontslaan; maar alleen in het geval wanneer het inogt bevonden worden , dat eenige zs-er aa'.meike i'ke gebreken de • opmerkzaamheid van den militieraad ontsnapt mogten zijn , zal daarvan Uiterlijk binnen den tijd vaa veeriiea dagen, na dat de inlijving hij de

E é ie~