is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbende, zat Jaarvan dadelijk, zoo wel door den chef Van het korps , w aarbij zoodanig verplaatst persoon heeft gestaan, ais door dien van het korps bij het welke hij is overgegaan, worden kennis gegeven aan den Gouverneur der pro vinei di<n het aangaat, die daarvan het bestuur der gemeente door hetwelk hijprimitief is geleverd, informeert. Verplaatsing naar andere korpsen , dan tot de «atonale militie behoorende, zal in geen ander geval dan dat iJij art. 171 omschreven, vermogen te geschieden.

1(55. Insgelijks zullen de kommandereüde officieren der korpsen, bannen de acht dagen na dat een loteling, plaatsvervanger of vrijwilliger uit den dienst van hetzelve zal z'jn geraakt, daarvan aan den Gouverneur der provincie , dien het betreft , kennis geven , ten einde in de aanvulling vatt den ze! ven, naar gelang der omsta ndialeden, overeensömstig art. 15 of 102 te worden voorzien.

4

Van de penaliteiten tegen zich aan den dienst ontirekkende pe/smen.

166. De nasporingen naar de dienstpligtigen der nationale militie , Welke zich aan de inschrijving, aan de ïotuig of aan den dienst mogten onttrekken, zullen op gelijke w;jze bestuurd worden als ten opzrgte der de-

tciiis van het krijgsvolk van den Staat gebruikelijk is. üe gearresteerden zullen san den provincialen kommandant worden overgegeven.

167. De