is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model lïtt. K. K. Ligting, van deu jare ...

• § " * * 1 I' ' ' Z2 ^ "• "* B '

Art-; Jga de* ivet.

N. A TIO N A L E MIL111E.

Provincie Bes'dentie vaa fa mïiiueraad

te .... r .

t> T. >

PROCES-VERBAA L.

In den jare .... op liedenden ..... alzoo bet san den militieraad te

. . . . (of gemèeritebeétukr van isagebEken dat N. N. (hier 4* daaklzaak en omstandigheden itI te vullen) J

'* ' ucr. jrT..ü.. . • ci^.y' ■< ■ "■ .vt-ym'- . '•

* -7 :-

"> 5. ; <««.»« •.<!.< "f.-t. ■ ;■

en alzoo zich heeft scïwldSg gemaalu aan eeilé ovcr^eding (misdrijf),^ij art der net op de nationale militie van den .... . voorzien. Z^o heeft de militieraad (geméénfètpdutoP*) t.it kracbte van , ca ter Toldoening van liet gestataeerdé bij, art. 192 .van voorz. wet , van al liet bovenstaande- opgemaakt liet tegjfcnwoordige proces-verbaal, cn bevolen dat b (zelve ten spoedigste zal worden toegezonden- aaiï den beer ot.iciei' bij de regtbank van eersten aanlegt*:. ,, . . . waaronder die gezegde N. N. ressorteert.

Aldus het -tegenwoordige proces-verbaal opgemaakt., gesloten en verzonden ten jare èn dage als bov.en.

• ' . | |' 'i j . krt'"§ I

- ~ -■ Midel

,. . . V .. . . -- -- ... -