is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen zullen hebben geaccordeerd, zoo wel als de praktizijns, die van zulke prolongatie» hebben gebruik gemaakt, zuilen in zoodanige zaak niets, ten laste van hunne cliënten of meesters, mogen declareren.

27. Indien een gekalangeerde of aangehaalde mogt verlangen wegens zoogenaamde civiele aktien tot transaktie te worden toegelaten, zoo zal hij zich te dien einde bij rekest, door hem zeiven of door een daartoe behoorlijk gemagtigden onderteekend, moeten adresseren aan den Directeur der konvoijen en licenten in de directie Arnhem, met verzoek om autorisatie op den Advokaat - Fiskaal, om ten overstaan- van den Directeur met den gekalangeerden of aangehaalden te transigeren.

28. De Directeur zal dit rekest stellen in handen van den Advokaat - Fiskaal, ten fine van berigt; en voor zoo verre de Advokaat Fiskaal mogt vertlaren dat 'er favorabele omstandigheden pleiten voor het gedane verzoek, zal de Directeur den gekalaugeero-ui ef aangehaalden tot de transaktie toelaten, en den dag tot het sluiten derzelve ten zijnen overstaan bepalen.

29. Indien de Directeur in het gedaan verzoek van den aangehaalden of gtkalangeerden dilficaiteert, ol dat de transaktie ten zijnen overstaan op den bepaalden dag niet mogt kunnen worden gesloten, en voorts in alle andere gevallen, zal het aan den gekalangeerden of aangehaalden vrijstaan, zich bij rekeste te adresseren aan het Hoog Geregtshof voor dc financien en zeezaken, en aldaar ,

J