is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 130 BESLUIT van den 25sten Februari 1817 , houdende voorschriften omtrent de beëediging der reglerlijhe ambtenaren, enz.

Wij WILLEM, bij dë gratie GODS, Koning der Nüderlandkn , Prins vis Oranje - Nassau , Groot-Hertog va» Luxemburg, enz, enz., enz.

Ia aanmerking nemende dat dé grondwet regelen en Voorschriften l.pllrl*!. voor rif ivgtcrlijke ntagt, teil doel hebbende om aan de ingezetenen de voorregten dei; burgerlijke vrijheid en persoonlijke veiligheid te veraekeren, en dat alioo het belang Onzer onderdanen •vordert dat Wij Ons voor de stipte opvolging dier regelen en voorschriften op eene gepaste wijze waarborgen;

En tevens overwegende dat door de ambtenaren van den regterlijken stand, sedert de invoering der tegenwoordige orde van zaken, niet is afgelegd de eed , weikQ Ons dien waarborg kan opleveren;

Willende alzoo overgaan tot het vaststellen van het formulier vw* den eed, dewelke doojr evengemelde anab-

K te~