is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Onze Minister van Jusrtitie zal maatregelen nemen , ten einde al liet voorschrevene, vóór den laatsten Maart aanstaande, afgeloopen zij, en zal Ons dan onverwijld Van dien afloop verilag doeD.

10. Bij de beëediging van alle nieutv a^ntestellen regterlijke ambtenaren, mitsgaders van prokureurs en deurwaarders, zullen Onze hoven en regtbanken die, volgens de bestaande wetten en verordeningen, tot bet ontvangen van den eed geregtigd zijn, bet formulier hierboven in art. 1 en 2 vastgesteld, doen voorafgaan door dezen eed van zuivering:

Ik zweer (verklare) dat om tot

,,'t'e worden benoemd, ik directelijk of indirectelijkaan „ geene personen, het zij in of buiten het bestuur, „ onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of „ gaven beloofd of gegeven heb, nocbte beloven ofge,, ven zal."

11. Ook zullen de advokaten en prokureurs, bij hunne toelating of aanstelling, behalve den eed in art. ' 2 bepaald, den bijzonderen ambts-eed afleggen, dien de wetten voorfchrijven.

12. Dit besluit zal in het staatsblad gedrukt worden.

Gedaan te Brussel, den 2?sten Februari des jaars 1817, het vierde van Onze regering.

('Geieelcend) WILLEM.

Van wege den Koning, (üeieelend) A. Falck.