is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA»

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 24.) BESLUIT van den 'telen Juni 1817, houdende de intrekking van den stempel voor kleine buitenlandsche gouden en zilveren werken bepaald , en herkeuring derzelve met een ander merk.

Wij WILLEM, biï de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Orakje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz,, enz., enz.

In ervaring gekomen zijnde dat zich, bepaaldelijk binnen de zuidelijke provinciën van liet Rijk, in omloop bevinden gouden en zilveren werken, voorzien van valsclie keurteekenen, nagebootst naar die, welk® bij Ons besluit van deo i4den September i8i4, n°, 209, voor de kleine van buiten 'slauds inkomende werken zij d bepaald; en dat Let mitsuien van bet hoogste aanbelang is, Ouze onderdanen in het algemeen, en den inlandschen handel en fabrikagie in het bijzonder, te beveiligen tegen de schade en misleiding aan welke zij bierdoor zijn blootgesteld 3

Op