is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met cene openlijke tentoonstelling op een fchavot en met opsluiting in een tuchthuis, gedurende vijf tot tien jaren, naar gelang der omstandigheden.

4. Zij, die uit hoofde van hunnen stand of beroep, meer bijzonder in de gelegenheid zijn van de desertie te bevorderen, en die daartoe voorbedaehtelijk de Land inogten hebben geleend, of welke niet zullen hebben nagekomen de plaatfelijke verordeningen en reglementen van poiicie en dergelijke andere, strekkende tot wering der desertie, voor zoo verre de in achtneming van dezelve hun was gelast, zulien met de intrekking van hun patent, gedurende drie tot twaalf maanden, of ook wel met het verlies hunner bediening , kunnen worden gestraft , bij aldien de regter daartoe termen vindt, boven en,behalve zoodanige anders straffen, als zij, uit krachte der vorenstaande artikelen, ïnogten hebben verdiend.

5. De bovenstaande voorschriften zijn- geheel onverminderd het bepaalde bij het 5de boek titel 1, eerste hoofdstuk van het lijfstraffelijk wetboek, omtrent misdaden tegen de veiligheid van den Staat bedreven, bijzonderlijk door de getrouwheid van het krijgsvolk jegens den Souverein te doen wankelen,

• , . • • • * i r v

6. Worden in het algemeen ingetrokken en buiten effect gesteld alle vroegere wetten op dit stuk gemaakt, " liet zij dezelve ai of juicl mot deze wet strijdig zijn, die

al-