is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r.enöettideii -Opziener in cloi'so afgetëekcndë• c^séni* biljet, en binnen den tijd, doOr hem bij dc aflevering of afscheping daartoe'tep het bi'.et te sollen, «sn zullen* bij dö aa ^bntót,' omtrent de nfedere öf nieuwe nederlage ' aüe de voorschriften nagekomen moeten worden, die ten aanziet! der eerste bij dcae wet zijn gegeven.

I ijeval de vervoer zoude mogen plaats hebben ondet toezigt Van de vereischte wacht, zal door de ambtena^ ren afgesrei kunnen worden van de borgstelling, mits zulks op de biljetten worde uitge Irukt.

b.) Binnen dezelve gemeente.

Op clijke wijze en voor dezelfde boe veelheden als hierboven sub a is bepaald, zal de vervoer van zout of pekel uit ii t eene entrepAt naar het andere binnen dezelve gemeerde worden toegestaan, op schriftelijke aanvrage van den persoon, ten wiens name het te veevoeren zout of de pekel geooekt staat.

Z i lende 'sRij's ambtenaren op den overvoer, nauat de partij voor de hoeveelheid en soort door hun zal zijn* geverifieerd , het toezigt houden op zoodanige wijze, a s bij de Generale Directie tot zekerheid van 'sRijks inkomsten en weriüg van misbruiken zal worden voorgeschreven. ...

Art, 56.

Sfitivéring aan particulieren.

Het zout of de pekel, aan pardkuliereu afgeleverd

wordende, en dat gedeelte der nederlage, hetwelk ui