is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ier ponden , of twee kilogrammen zout;

Twee ponden, of één kilogram zeep;

Eene flesch, of één liter brandewijn of jenever;

Drie flesschen, of drie liters wijn;

Zestien stoopen , of 09 liters inlandsch bier ;

Twee flesschen, of twee liters azijn ;

Honderd ponden, ol 5o kilogrammen steenkolen ;

Arti i4a.

Ooi de part ik ulieren aan de verpligling tot justificatie onderworpen, wanneer hunne voorraad eene bepaalde hoeveeheid ie boven gaat*

Oo'c de partikaiiereu, op het onvrije territoir woonaclitig, zullen gehouden wezen de, onder hun of hunne erven gevonden impost onderworpene goederen, door vertoon van binneniandsche, ten hunnen name staande Lwitantien en dokumenten , mits in geen geval ouder zijnde dan zes maanden, te justiüceren, zoodra gemelde goederen meer bedragen dan:

iien ponden, of 5 kilogrammen zout;

Drie ponden, of 1 kilogram zeep;

Drie flesschen, of o liters gedisteleerd;

T wee ankers, of 78 liters bier;

Zes flesschen , of 6 liters azijn ;

Ren en ander gerekend per ziel of lid des huisgezins, kinderen boven de vijf jaren hieronder begrepen, ofte, meer dan drie ankers, of 116 liters wijn, voor iemand aie geene dienstboden, en ze,s ankers, of s52 liters

wijn,