is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xelrer conservatie of bederf: een en and er ten einde elk van hum als boven, van deszelfs pligtbetr»«hting zoude kunnen doen blijken»

Art. 48-

]Jc ambtenaren tot de peilingen en visilatien bevoegd gehouden om hiervan te doen blijken.

De ambtenaren der indirecte belastingen mitsgaders derztlvsr gemagtigden en gcassumcerden, zullen steeds in staat moeten wezen om van hunne bevoegdheid tot liet dóen van exploiten te doen blijken, door het vertoon hunner kommissie, akte van aanstelling, ol die van assumtie, en in het laatste geval, ook die van het publieke officie der geassumeerde.

Zullende nogtans het vertoon der akte van assumtie en die van het publieke officie voornoemd, niet toepasselijk zijn op de visitatien, weike bij vervoer op bet onvrije territoir en op d«n gemeenen weg worden gedaan, en in dat geval eene akte tot het constateren der assumtie moeten worden opgemaakt en aaa het proccs-verbaal gehecht.

Art. 5i.

Vervolg van dien.

Ook bij nacht zal de opgemelde visitatie in de panden, fahrijken en trafijken mogen plaats hebben, bij

de