is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste § des voorgannden artikels opgenoemd, wanneer in dezelve gewerkt wor 't.

Dit laatste geen plaats hebbende, zal de "visitatie vóór zonne c^pgang of na zonne ondergang niet vermogen bewerkstelligd te worden, ten ïi[ de hiertoe gewczene ambtenaren der indirecte betastingen vergezeld zijn van een, op den \oet Van ait 58, te verkrijgen lid des plaatsclijken beslunrs, of van een publiek persoon, welke daartoe door deit Voorzitter van Let plaatselijk bestuur zal worden benoemd-

Ten aanzien van zoodanige fabrijken, bij welke de tijd voor het beginnen en afloopen der werkzaamheden moet worden opgegeven, of in welke de verklaring gefchiedt voor een' bepaalden tijd , als brouwerijen, azijnmakerijen, zeepzieder:jen en distileerderïjen, wordt door den werktijd verstaan, den geheelen tijd in de declaratie gemeld, al ware het Ook dat mogt worden voorgewend dat de werkzaamheden stilstaan.

De navorschingen der geëmployeerden van de indirecte belastingen, in voege als voren, zullen z'ch niet mogen uitstrekken tot de hnizen, erven e i panden van partikulieren, dan alleen bij dag, m«t be'iulp der plaatselijke magt, zoo veel het onvrije terütoir aangaat en daar buiten, dat is op het viije ten\to r, met autorisatie van den Vrederegter van bet kanton, waarin het te doorzoeken pand of erf gelegen is, en wellus ambtenaar, tot zoodanige autorisatie termen vindende, zijnen Griffier, Deurwaarder of ander publiek persoon zal belasten om de gemelde geëmploijeerden in het doen van hun exploit, b.jtestaan.

A i Art, 6o.