is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ixeïjL lia de bekeuring, zullende bij het invallen van een zon- of feestdag, gedurende dezen tijd, dezelve in allen gevalle tot bet doen der beëedi^ing en der registratie, met vier en twintig uren worden verlengd.

Ten aanzien der processen- verbaal wegens bekeuiing op bet onvrije territoir gedaan, wordt gemelde termijn van acht en veertig uren , met nog acht en veei ti4 uren vermeerderd, onverminderd de verlenging van vier en twintig uyen bij het invallen van ecu' zon- of feestdag.

De beëediging van voorschreven proce^en-verbaal, jegens bekeuringen op het onvrije territoir, zal naar keuze kunnen geschieden voor den Vrederegtir of voor den President van het bestuur der gemeente , in welk» de bekeuring is gedaan.

Maar bijzonderlijk ten aanzien der bekeuringen door de ambtenaren op den Abt, in de provincie Friesland, op bet aldaar liggende recherche - vaartuig, gedaan, zal het voldoende zijn, dat de proccsscn-verbaal door voorschrevene ambtenaren worden opgemaakt op den eed, in den aanvang hunner bediening gedaan, doch met dien, verstande, dat deze verklaring nader met eede voor den Vrederegter zal moeten worden bavesii^d en geregistreerd, vóór dat «enige proceduies, krachtens dezelve, zullen mogen worden ondernomen.

ftlet betrekking eindelijk tot de bekeuringen op zoodanigs eilauden. op weke geen bureau dur registiatie gevestigd is, zal het voldoende zijn, dat de processenverbaal worden geregistreerd vóór dit vaa dezelve gebruik wordt gemaakt, mits de bte di^ing binnen den

A 5 - bo-