is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Dc bepalingen io bovenstaande artikelen vervat, xullen insgelijks toepasselijk zijD en in acbt genoaien worden bij geregtelijke schouwingen , ingeval van verwondingen, kneuzingen, enz. die op eene gewelddadige wijze zijn, of schijnen te zijn toegebragt, of van vermoedelijke vergiftiging, zonder dat de dood des lijders daarvan het gevolg geweest is.

Het tegenwoordig besluit zal in het staatsblad worden geïnsereerd en een afschrift daarvan gezonden worden aan Onze Ministers van Justitie en Binnenlandsche Zaken, om voor de rigtige uitvoering zorg te dragen.

Gegeven in 's Gravenhage, den i5den Juli des ja»rs ï8i8, en van Onze regering het vijfde.

(Geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning, (,Geteekend) j. G. de Meij van Streefkerk.,