is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben bij hun vertrek of op hunne reis andere of meerdere goederen of personen in te nemen.

Alle welke verzendingen zullen kunnen geschieden door zoodanige schepen, schuiten of vaartuigen , als de belanghebbenden daartoe sullen verkiezen te gebruiken, mits de eigenaar , schipper of bewindvoerder van zoodanig schip, schuit of vaartuig, behoorlijk vaa een last-brief voorzien zij.

Geene schepen, schuiten of vaartuigen zullen cchter expresselijk in lading mogen worden gelegd , om de zich aanbiedende personen of vrachtgoederen in te nemen ter benadeeiing der bestaande , het zrj binnen- of buitenlandsche beurt-, markt- en veerschepen.

3. Alle de , op de beuit- en veerfchepen binnen dit rijk bestaande keuren , reglementen en ordonnantiën , zullen door de regeringen der gemeenten en plaatf«n , alwaar dezelve aanwezig en in werking zijn , binnen acht dagen, na dat Ons tegenwoordig belluit ter harer kennis zal zijn gekomen, moeten worden gezonden aan de Kollegien der Gedeputeerde Staten der provinciën onder welke zij ressorteren, ten einde door die kollegien behoorlijk worde onderzocht, of en in hoe verre dezelve keuren, reglementen en ordonnantiën al of niet overeenstemmen , zoo met de grondwet, het aangenomen 'telse! der belastingen, en de thans in werking zijnde, zoo algemeene a's plaatselijke daarmede iu verband Baande,

en