is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. I. Uns besluit van den ig Januari ï8i4, n<>. 38 wordt ingetrokken.

II. Het eerste artikel van het reglement betrekkelijk de Koninklijke Nederlandsche Loterij, gearresteerd bij decreet van den i3 October 1812, wordt mede ingetrokken, en zal vervangen worden door het navolgende.

Art. 1, § A. De gequalificeerde Kollecteurs der Koninklijke Nederlandsche Loterij worden benoemd door den Ontvanger-generaal derzelve Loterij ; hunne benoeming kan door denzei ven naar welgevallen worden ingetrokken.

Niemand zal tot gequalificeerd Kollecteur kunnen worden aangesteld, ten zij hij voorzien zij van een certificaat van goed gedrag door den Burgemeester of het plaatselijk Bestuur afgegeven, uit hetwelk tevens zal moeten blijken, dat hij een jaar lang gewoond heeft in de stad, binnen welke hij tot gequalificeerd Kollecteur verlangt te worden aangesteld, en dat hij het vertrouwen van zijne medeburgers geniet.

§ B. De Splitters zullen worden geadmitteerd door de Gouverneurs der Provinciën. Hunne admissie geschiedt telkens voor twee Loterijen, en kan ten allen tijde door den Gouverneur worden ingetrokken.

Zij die verlangen als Splitters te worden geadmitteerd, zullen zich bij rekeste aan den Gouverneur der Provincie moeten adresseren, en bij hun rekest overleggen een certificaat van goed gedrag door den Burgemeester of het plaatselijk Bestuur afgegeven , uit hetwelk tevens zal moeten blijken, dat zij een jaar lang gewoond hebben in de gemeente, binnen welke zij als Splitters verlangen te worden