is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vmcie, een behoorlijk onderzoek worden ingesteld , zoo omtrent den staat derzelve als ten aanzien van de gevolgen , welke uit derzelver voortzetting voor algemeen» of particuliere belangen zouden kunnen voortvloeijen , en voorts, of, en in lioe vérre zoodanige verveeningen aangevangen zijn en voortgezet worden, oveieenkomstig reglementen en ordonnantiën, liet zij algemeene , provinciale , of plaatselijke j zullende door dezelve Staten of Gedeputeerde Staten, na liet stellen van een teljoorlijken tijd, binnen welken de belanghebbenden van hun regt om te verveenen, en wel op die wijze , als zulks door hun gedaan wordt, de bewijzen zullen moeten indienen , hun rapport, benevens een afschrift van de hiervoren genoemde reglementen en ordonnantiën , inzenden aan het departement van den Waterstaat, met bijvoeging van hunne consideratien, omtrent het geen tot stuiting en voorkoming van de misbruiken in deze , welke nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben , zond© moeten worden in het werk gesteld, en de maatregelen , welke daartoe meest dienstig zouden zijn.

IV. Voor zoo verre dit onderzoek mogt doen zien , dat er eenige verveenigingen zijn aangevangen of plaats hebben , waar omtrent door de ondernemers geen octrooi of vergunning door de in der tijd bevoegde autoriteit is verkregen, zal daartoe alsnog verzoek moeten worden gedaan, zoodanig als zulks hierboven bij art. 2 is voorgeschreven.

V. Ten einde de bepalingen, in art. 1 en 2 van dit besluit vervat, geen onnoodige omslag en kosten voor de belanghebbenden zouden veroorzaken, zullen de Sta-