is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord ;

Hebben besloten en besluiten :

Art. i.

Te rekenen van de afkondiging der Wet van lieden, zullen de bepalingen van art. 1,2,3,4,5,6,7, 11, i3, i4, i5, 16 en 17 van voorsclirevene Wet bij uitsluiting gevolgd worden in de po ar.suites tegen de nalatigen en de overtreders, ter zake van Plaatselijke Belastingen , niettegenstaande alle hiermede strijdige bepaling der Ordonnancien en Reglementen.

Art. 2.

Des trafbepalingen in die Ordonnancien en Reglementen vervat, welke , door. de artikelen o , 9 j 10 ei1 11 voormelde Wet, niet zouden zijn geautoriseerd, zullen

niet meer worden toegepast.

Wij magtigen de Plaatselijke Ad mi nis tra tien voor dit maal alleen, om , zonder dat daartoe eene verdere bijzondere autorisatie van Onzentwege wordt vereisclit, deze strafbepalingen provisioneel te doen vervangen door die, welke, volgens de voorschreven artikelen , kunnen

worden vastgesteld*

Nogtans zullen de resolutien, die de Plaatselijke Ad— ministratien te dien einde zullen nemen, niet tei executie Worden gelegd, dan 11a alvorens aan de gocdkeuiing dei f rovinciale Staten te zijn onderworpen,