is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

1IET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

l8 .) BESLUIT van den yden Mei 18ig , houdende voorzorgen tegen het aanleggen of aanhouden van post- of vrachtwagens , zonder behoorlijke vergunning.

Wil WILLEM, bij de gratie GoDS , koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Alzoo ter Onzer kennis gekomen is, dat, op onderscheidene plaatsen, Stalhouders , Voerlieden , of andere pei— sonen , eigener autoriteit, en zonder daartoe bekomen vergunning , wagens of rijtuigen aanleggen, om, op gezette tijden , passagiers, gelden of vracht-goederen, naar bestemde plaatsen, overtebrengen , welke personen aan geene de minste verpligting met opzigt tot de belangen der reizigers , mitsgaders der hun aanvertrouwd wordende gelden of goederen, onderworpen zijn, waardoor deze merkbaar kunnen worden benadeeld en verkort;

Overwegende, dat, uit kracht der Onzentwege aan de Gedeputeerde Staten der onderscheidene Provinciën des Rijks, en van het Groot-Hertogdom Luxemburg, gedane aanschrijvingen j geene Postwagen — Yeeren kunnen be-