is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden uit een pakhuis of magazijns-regt, uit een regt van toezigt en uit sluit- en oiitsluit-gelden, op den voet, welke nader door Ons zal worden bepaald ; zullende, provisioneel en tot dat nadere algemeene bepalingen, dezen aangaande, zullen zijn gemaakt, de thans bestaande voet van betaling worden gevolgd.

Art. 200.

Hetgeen wegens magazijns-regt, kosten van toezigt en sluit- en ontsluit-gelden wordt betaald , zal een afzonderlijk Tonds uitmaken, enkel bestemd tot goedmaking der kosten van het entrepot.

DERTIENDE HOOFDSTUK. Van goederen, in de kantoren of pakhuizen verbleven.

Art. 201.

Alle gepermitteerde goederen, van welke bij het inkomen geene behoorlijke verklaring kan worden gedaan of geeije inklaring geschieden, mitsgaders goederen , die wel aangegeven doch op den invoer verboden zijn , en welke , ingevolge art, a3, ten eersten kantore of ter lossing-plaats zijn afgeladen, zullen, ten koste der belanghebbenden, in 's "Rijks pakhuizen worden opgeslagen en aldaar , onder het toezigt der Ambtenaren, gedurende den tijd van een jaar, mogen verblijven,

Binnen dien tijd zullen de gepermitteerde goederen nader en behoorlijk kunnen worden aangegeven, en de goe-