is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 2°. Voor goederen, welke niet Uitgaande Regten zijn belast onder borgtogt, voor het bedrag der Regten.

Vervoer-biljetten zullen worden uitgegeven voor alle goederen, welke , bij het uitgaan, aan het tabellen-regtzijn onderworpen, of van alle regt vrij gesteld, alsmede voor andere goederen iii zoodanige hoeveelheid, dat het Uitgaande Regt daarvoor minder dan twee guldens zoude beloopen.

Art. 22 2.

Alle binnenlandsche paspoorten zullen ter plaatse der bestemmingmoe'ten worden afgeteekend door een Ambtenaar der Administratie, bijaldien deze in dezelve is gevestigd, ot wel anderzins door den President of secretaris-van het GemeenteBestuur ; zullende bij deze afteekeniug speciaal moeten worden melding gemaakt van de verificatie der goederen en van den tijd der aankomst.

Art. 22 3.

Van het nemen van documenten zullen echter bevrijd zijn : a. Kleine partijen levensmiddelen en andere waren voor huiselijk gebruik en dagelijksche behoefte, welker boeveelheid voor de liiernageuoemde specien vvordlbepaald? als volgt;

Zout 2 ponden.

Zeep i P0Ild-

Gedisteleerd i kan.

3 kannen.

Buiteulandsch bier. . 3 »

Binnenlandsch bier . 4° "

Azijn 2 "

Turf 5 vaten.

Steenkolen . ... 5o ponden.