is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ivaam van denzèlfden persoon mogtèn aangegeven zijn welke Wordt bekeurd, zal de vrijlating geen plaats hebben, teil zij voldoende borgtogt mogt zijn gesteld voor da boete welke, boven de confiscatie mogt zijn verbeurd, als voor welke evengémelde goederen speciaal worden Verbonden.

Art. 280.

.Aangehaalde goederen zullen niet worden verkocht vóór dat het vonnis tot confiscatie gewezen zal zijn.

Goederen, aan spoedig bederf of aan Vermindering onderhevig, zullen, op last van den Directeur der In-én-Uitgaande Regteii én Accijiisen in de Directie kunnen verkocht worden op regterlijke autorisalie, welke op enkel réquest zal worden verleend.

De verkoop van paarden en allerlei vee zal, op autorisatie van den Ontvanger, ter plaatse waar hetzelve is opgebragt, dadelijk kunnen worden geordonneerd, wanneer dezelve zijn aangehaald op onbekenden of lieden die zich met de vlugt hebben gered , of ook wanneer de bekeurde weigeren mogt borg te stellen voor de kosten van ouderhoud, tot dat de bekeuring finaal zal zijn afgedaan, welke weigering door een behoorlijk proces-verbaal zal moeten worden geconstateerd. Voor zoo ver de Ontvanger tot den verkoop mogt zijn overgegaan zonder d? hier voren staande bepalingen te hebbeü in acbt genomen , zullen de kosten en schaden , door den Verkoop veroorzaakt, ten zijnen laste komen, wanneer de aanhaling mogt bevonden worden verkeerdelijk te zijn gedaaii.