is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeijing verlangt, on zich deswegens , vóór de lossing, verklare ; als wanneer van vijf tot tien stuks van elke partij op de volle inhoudsmaat der fusten zal worden geroeid, en de partij naar den uitslag dezer roeijing zal worden berekend.

Art. 549.

^ oor zoo ver de belanghebbende zich bezwaard moi*t achten «iet de weging, meting,' roeijing, keuring, proeving ot telling, of o'ok met de classificatie der goederen of specien, gelijk mede wanneer een Rijks-Ambtenaar, gecommitteerd 0111 bij deze bewerking tegenwoordig te zijn, of een van zijne superieuren mogt oordeeleu, dat 's Rijks belangen zijn verkort, zal eene herweging, hermeting , herroeijiug, herproe\ing of herkeuring, ten koste van ongelijk, kunnen worden gevorderd; doch zal, in dat geval, de geheele partij moeten worden gemeten, gewogen of geroeid. De tweede meting, weging of roeijing zal door andere Rijks-Ambtenaren, daartoe behoorlijk gequalificeerd, worden verrigt, en beslissende zijn , ten ware het verschil mogt bestaan in de classificatie of de sterkte der specien.

Art. 55o.

W anneer, in dit laatste geval, eene der belanghebbende partijen in het tweede onderzoek niet mogt willen berusten, zal eene proef van de specie, over welke verschil ontstaat,, aan den Directeur der In-en-Uilgaande Reglen en Accijnsen in de c]ir.ectie , in welke het eerste en tweede onderzoek heeft plaats gehad, worden opgezonden ; deze opgeaondene specien zullen worden onderzocht en beoor-