is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•in drie termijnen zal geschieden, doch van zes tot zes maan1 den, telkens een derde gedeelte, ingaande met de dagteek®ning der aangifte.

5. De termijnen van crediet kunnen nimmer worden aangezuiverd door uitvoer naar buiten 's lands.

6. Met betrekking tot den inslag van het buitenlandsch gedisteleerd en likeuren in 's Rijks entrepót, zal, behalve de algemeene bepalingen omtrent de entrepóts, en de -betaling in kontanten of op termijnen, in de Wet op den ophef dei' In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen, en bij artikel 4 dezer wet voorkomende, worden in acht genomen:

Dat geen inslag in het entrepot zal kunnen plaats hebben, dan in eene hoeveelheid van 4 vaten voor brandewijn of gedisteleerde wateren a 10 graden, en van 3 vaten voor rum, arak en likeuren; de flesschen naar advenant$

b, Dat alle overschrijving in het entrepót, of vervoer van het eene entrepót naar het ander, niet zal worden toegelaten voor minder dan 2 vaten , zoo veel de brandewijn en gedisteleerde wateren betreft, en van j. vat, zoo veel de rum, arak en fijne likeuren aangaat;

Dat geen uitslag uit het entrepót onder eigen beheer zal kunnen plaats hebben, voor eene mindere hoeveelheid, dan hier boven onder b is bepaald, ten war* voor het restant eener partij.

7. Geè'ntreposeerde brandewijn eii gedisteleerd, mitsgaders rum, arak en likeuren, zullen tegen betaling der transitoirë regten, naar buiten 's lands kunnen worden uitgevoerd, onder

As ba»