is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcfinne druiven te zenden buiten de limiten van bet Rijk, znllea gehouden zijn hiervan kennis te geven bij de aangifte, in hec roorgaande artikel vermeld.

iö. De wijngaardeniers en andere aangevers, in de twee voorgaande artikelen vermeld, zullen gehouden zijn , bij eene nadere verklaring, den voormelden ambtenaar te verwittigen van den aanvang van den oogst, ten minste vier - en - twintig uren vóór dat dezelve begint.

Des verkiezende, zullen de ingezetenen zulks voor de geheele gemeente tevens kunnen doen verrigten, door eene vergaring van hunlieder plaatselijk bestuur.

Geene druiven zullen in dit geval gelezen mogen worden, dan als boven, een dag na dat de verklaring der gemeente gedaan en den wijngaardeniers hiervan kenuisse gegeven zal zijn.

17. Ten gevolge der nadere verklaring wegens het aanvangen van den wijnoogst, zuilen de ambtenaren der In- en- Uitgaande, Ilegten en Aceijnsen zich begeven bij de wijngaardeniers, en derzelver verklaring vergelijken tegen het geoogste.

Bij gebreke aan voldoende renseignementen, zullen zij de nalatigen of gebrekigen bekeuren; doch, bij weibevinding van de me-iegedeelde ophelderingen, overgaan tot den aanslag in het volgende artikel vermeld'.

18. De ambtenaren der In- en Uitgaande Regten en Accijnseu zuiren, huis voor huis, naar gelang de persing der druiven bij de onderscheiden wijngaardeniers der gemeente afgeloopen is, het bedrag van den geoogsten wijn bij tauxatie of roeijing Yan vocht gaan opmaken.

De wijn zal niet vervoerd mogen worden, dan na dat het kedrag is geconstateerd.

Be