is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie schrijven, door peiling en roeijing of waterijking om du: zocht, en bij oppositie van den brouwer ol' azijnmaker, of een der adsistereude ambtenaren, altijd door waterijking bevestigd worden.

De geconstateerde grootte zal, door of van wege den brouwer of azijnmaker op eene zigtbare plaats van de kuipen, in het houtwerk gesneden of gebrand, of met olievenv gesteld, en ieder kuip insgelijks van een afzonderlijk mimmmer voorzien worden.

Van een en ander zal, op den den voet van art. 15, een proces-verbaal worden opgemaakt en aan den belanghebbenden beteekend.

De kuipen en ketels zullen binnen de mifrcn der brouwerij of azijnmakerij moeten opgerigt, mitsgaders aard- en nagelvast zijn.

Het gebruik van losse kransen is verboden , en zal als fraude gestraft worden.

In de brouwerijen, in Welke de verhoogde belasting wegens het gebruik van meel of gebroken graan in de ketels, betaald wordt, zal het geoorloofd zijn losse kransen op de ketels te plaatsen, mits dezelve niet hooger zijn dan één palm, op pene als boven.

19. Geene roer-, werk- of tweelingskuipen noch ketels zullen mogen verkocht, afgestaan, geleend , uitgebroken, veranderd , of vergroot of verkleind worden , zonder de voorkennis der administratie.

Deze kennisgeving zal ingeleverd moeten worden bij de ambtenaren der In- en Uitgaande R.egten en Accijnsen in de gemeente, alwaar de fabrijk gelegen is, en vergezeld gaan van de vereischte omschrijving van het pand en gereedschap of werktuig.

A 5 . Bij