is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijaldien eonig ongeval eene onmiddellijke amc-tie of wegbreking vorderen zoude, zullen de ambtenaren in loco, en bij iifvvezendheid van deze, het plaatselijk bestuur, een voorloopig consent afgeven, daarvan aan den superieuren ambtenaar der In- en Uitgaande Regten en Accijnseu verslag doende.

20, Zij, die liet bierbrouwers-, bier - azijnbrouwers ot' azijnmakers-bedrijf uitoefenen , zullen verpligt wezen , ter hoogte van 3 tot 5 ellen boven den voornaamsten ingang der fabrijk, indien de gelegenheid van het gebouw zulks toelaat, en anders 3 tot 5 ellen boven den grond, doch altijd boven den voornaamsten ingang, een bord te stellen, waarop met olie verw geschreven .staat:

„ Bierbrouwerij, „

„ Azijnbrovwerij „ of „ Azijnmakerij. „

De bier-en bierazijnbrouwers, en azijnmakers 4 zullen daarenboven iederen ingang hunner fabrijk kenbaar maken, door er, in mapiere als boven, voor te doen stellen het w^ord:- Bierbrouwerij, Bierazijnbrouwerij of Azijnmakerij.

21. De bier- en bierazijnbrouwers, dat is die azijnmakers, welke hunne azijnen, door middel van koking en brouwing, doch niet door trekking, bereiden, zullen telkens, wanneer zij voornemens zijn te brouwen, gehouden wezen, daarvan aan den hiertoe gestelden ambtenaar, waaronder hunne brouwerij ressorteert, kennis te geyen, tusschen des voormiddags ten vegen uren en des namiddags ten drie uren van den dag vóór dien, bestemd tot het fabriceren en het aanleggen van het vuur onder de ketels.

In besloten steden van meer dan zes duizend zielen, zal de

aan-