is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft verzuimd, voor zoover hij bekend mogt zijn, bovendien den zesdubbelden impost als boete verbeuren.

De bevondene depots zullen , na dat de quantiteit en waarde in bet proces-verbaal van bevinding zal zijn bepaald , worden gelaten onder de handen van dengenen ,bij wieu zich dezelve bevinden, wanneer hij zich tot de reproductie derzelve, of van de geconstateerde waarde, wiL verbinden , en geoordeeld wordt daartoe genoegzaam gegoed te zijn; bij deszelfs weigering of gebrek aan securiteit, zullen de dikwijls gemelde depots door de ambtenaren kunnen worden geseqöestreerd , zoo als de provisionele sequestratie insgelijks zal plaats hebben , wanneer de verificatie, bij het ontdekken van de depots, met onmiddellijk kan volgen.

Art. 4o.

Diegenen, welke, gedurende de eerste acht—en-twintig dagend nadat deze Wet in hunne gemeente executoir zal zijn , koffij, anders dan direct van buiten 'sLands ,mogten irfslaan , zullen dezen inslag kunnen dekken met een biljet, eigenhandig geteekend door dengenen, welke hun de koffij heeft afgeleverd, bekrachtigd door den ambtenaarten wiens kantore de afleveraar de aangifte van de koffij gedaan heeft, welkè bij hem voorhanden is.

Art. 41.

Diegenen , welke , gedurende evengemelde achtentwintig dagen, bij den uitslag van koffij, tevens verlangen van de liuu opgelegde verpligtingen , ten aanzien van