is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koffij, welke op termijnen van crediet wordt ingeslagen, meer dan J' 3ooo - beloopt, zal de betaling kunnen geschieden in zes termijnen, loopende van drie maanden tot drie maanden, en te rekenen van den dag, dat deze Wet, voor de contribuabelen, is executoir geweest.

Art. 46-

' Wegens alle inaanpeil gevonden koffij , welke de vermindering van de helft der Piegten geniet, in art. 28 vermeld, zal eene afzonderlijke rekening worden geopend, welke , in allen gevallan gevalle, geheel afgescheiden zal blijven van de ordinaire rekening van den belastingschuldigen , wegens de later aangovoerde koffij.

Art. 47-

Wanueer de in aanpeil bevonden koffij op reëel entrepot word verklaard , het zij in 's Rijks magazijnen , het zij in partikuliere pakhuizen ,zal het volgende worden geobserveerd :

a. dat de overschrijving vrijelijk en onbelemmerd zal kunnen geschieden, doch altijd op eene afzonderlijke rekening van aanpeil ten laste van den nieuwen verkrij J ger.

h. dat, bij declaratie tot uitvoer naar buiten 's lands, de afschrijving van de uitgevoerde kwantiteit , ten volle zal worden gegeven.

c. dat , bij afschrijving ter consumtie , de afgeleverde koffij slechts tegen f 5- de honderd Neder/andsc/ie pon