is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selijk bestuur, alwaar clc meestoven zijn of onder sorteren, den eed afleggen, van zich conform dit besiuit en liunne panikuliere instructie, door meergenoemde Staten te arresteren , te zullen gedragen ; terwijl de plaatselijke besturen verpligt zijn, van de bij hun alzoo gedane beëedigingen aan dezelve Staten kennis te geven.

4

6. Niemand zal tot keurmeester mogen aangesteld worden, die in eenige andere kwaliteit, boe ook genaamd dan die van keurmeester, tot bewerking der mecdc gebruikt wordt.

7. Wanneer door overlijden, vertrek of anderzins een keurmeester komt te ontbreken, zal bet plaatselijk bestuur daarvan onyerwijld aan Gedeputeerde Staten moeten kennis geven , «elke laatste als dan zorgen dat uiterlijk binnen veertieri dagen, in de vervulling, der yacature voorzien zij.,

8- De plaatselijke besturen, onder welker ressort meestoven gevestigd zijn, zullen dadelijk, nadai bet tegenwoordig besluit tot hunne kennis zal gebragt zijn f en in overeenstemming mèt de bepalingen daarin vervat, instructie» -ontwerpen voor keurmeesters en gewrochten , en dezelve aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderwerpen.

Men zal vooral naauwkeurig toezien , dat door keur-" meesters geene reeds bekende of verder te ontdekken

mid-i