is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige achterhouding, öp he.Sblve genoteerd borden ; tèu eindfc bij dit gewigt-, waiméter het vat gevuld en alsdan weder gewogen is, nog twee per cent Van het geheele beloop kunne worden gevoegd , om als tarra te worden afgetrokken.

17. De keurmeesters zullen gehouden zijn naauwkeurige opgave te doen aan het plaatselijk bestuur , hoe vele vaten meede en van welke soorten in elke meestoof door hen gekeurd zijn, en zullen de gemeentebesturen deze opgave jaarlijks inzenden aan Gedeputeerde Staten hunner provincie, bij wien daar uit zal opgemnakÉ en aan den Minister voor het Publieke Ouderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën módegédeèld Worden een staat van het getal deivaten iheede én derzclvcr onderscheidene kwaliteiten welke in dé verschillende gemeenten van de provincie gereed zijn.

18. Door de rcspectite Staten der provinciën, welke k*j de teelt of bereiding der meekrap zijn geïnteresseerd , zullen, onder Onze goedkeuring, de maatregelen en bepalingen , die ter rigtige executie van het tegenwoordig besiui't nbodig niogtón zijn, woi'den vastgesield , «ix zullen alle daarmede strijdige thans nog bestaande of in werking zijnde, zoo provinciale als plaatselijke keuren 'en reglementen, dadelijk moeten worden inge*trokken en buiten elfect gesteld.

19. Het tegenwoordig besluit, voornamelijk ten doel

heb-