is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

IIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. il 18 idli

(N°. 60.) WE T van den zSsten December 181 g , omtrent het provisioneel voortduren der financiële verordeningen, voor denjcire 181 g vastgesteld.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, crn~., , enz.

Allen die deze zuljen zien of li oor en lezen;, salm ! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen Lebben de noodzakelijkheid om te zorgen, dat tot tijd en wijlo de twee afdeelingen der begrooting van de uitgaven van het Rijk en de middelen lot bestrijding van dien, oveïeenkomstig de art. 121, 122, 123, xai en 126 der grondwet zuilen zijn gearresteerd , "sRijks dienst, aan geen stilstand kan zijn blootgesteld 5

Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State gehoord , en meü gemeen overleg der Staten Geus-