is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neraal , hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Aan de verordeningen, bij dc wet van den 24sten Deeember 1818, en bij de opgevolgde wetten Van den i2Jtu eu 2istet» Mei 1819 daargesteld , wordt bij deze eene voortdurende kracht toegekend, te dien effecte , dat dezelve zullen blijven in volle vigueur gedurende acht maanden na den laatsten December 1819, of gedurende zoodanige n korteren tijd als dezelve vroeger door andere wettelijke bepalingen mogten zijn vervangen.

2. De tegenwoordige wet zal verbindende zijn met den dag dat dezelve in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële de-' partementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand znllen houden.

Gegeven te 's Gravenhage den 28sten December des jaars 1819, het zevende van Onze regering.

(Geteeiend) WILLEM.

Van wege den Koning, (Geteelend) J. G. de Mey van Streefkerk.