is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 61O BESLUIT van den posten december 18/g , omtrent de toepassing van art. y der wet van den 8sten Maart iSio , ten opzigte van onteigeningen ten algemeenen natte en de schadeloosstelling daar voor verschuldigd.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning eer Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van binaenlandsche zaken ;

Willende alle twijfelingen wegnemen omtrent de toepassing van art. 7 der, bij Ons besluit van den _25sten December 1816 (staatsblad n®. 67 ) geïnhereerde wet van den 8sten Maart 1810, ten opzigte Van onteigeningen ten algemeenen nutte en de schadeloosstellingen daarvoor verschuldigd ;

In aanmerking nemende dat de bijeenkomst der kommissie, vermeld bij art. 2 Van Ons bovengs-