is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lij zich in huis te voeden en te onderhouden , zijn zij daardoor vrijgesteld van de gehoudenis om aan die verpligting op eene andere wijze te voldoen.

5o. Natuurlijke en wettelijk erkende kinderen zijn onderhoud aan hunne ouders verschuldigd.

Deze verpligting is wederkeerig.

3i. Alle overeenkomsten, waar bij zoude worden afgezien van het regt om onderhoud te genieten, zijn nietig en van onwaarde.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad Zal worden geïnsereerd en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den 28sten Maart des jaars 1823 , en van Onze regering het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den twaalfden April 182J.

Dé Secretaris van Slaat, J, 6. DB MEY V4N STREEFKERK»