is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minderjarigen toebehoorende , zijn vrijgesteld van deverpligting, om de meubelen te verkoopen , zoo zij verkiezen dezelve te bewaren, ten einde die naderhand in nalurd terugtegeven.

In dat geval zullen zij, ten hunnen koste, die goederen naar derzelver opregtewaarde doen schatten door eenen deskundigen , die door den toezienden voogd zal worden benoemd, en bij den kantons-regter den eed zal afleggen. •— Zij zullen de begrootte waarde van zoodanige goederen moeten opleggen, welke zij riet ia nalurd mqgten kunnen opleveren.

57. De voogden zijn verpljgt, om hetgeen van de inkomsten, na afirek-der verteering , overschiet, te beleggen, zoodra het batig slot het vierde gedeelte der gewone inkomsten van den minderjarigen te boven gaat.

Zij mogen dc penningen yan den minderjarigen op geene andere wijze beleggen, dan door den aankoop van inschrijvingen op liet, grootboek der werkelijke schuld van dit Koningrijk, van onroerende goederen of van rentgevende schuldbrieven, gelivpothekeerd op vaste goederen ter dubbele waarde van de te beleggen som.

Wanneer de voogden gedurende den tijd van één jaar zijn in gebreke gebleven 0111 eenige geldsommen, overeenkomstig het voorschrift van dit artikel, te beleggen , zijn zij daarvan de wettelijke interessen verschuldigd,

B 4