is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben worden uitgesproken, na verhoor of behoorlijke oproeping der partijen, en op de conclusien van lijst openbaar ministerie.

12. De regtbank, hoezeer het verzoek om curatele van de hand wijzende, kan echter, wanneer de omstandigheden zulks vereischen , eenen raadsman aanstellen , zonder wiens bijstand degene, wiens onder curatele stelling verzocht is, geene andere handelingen zal mogen aangaan dan de zoodanige welke aan cenen minderjarigen, die handligting bekomen heeft, geoorloofd zijn.

Indien degene wiens onder curatele stelling verzocht is, nietmerderjarig is, maar slechts handligting bekomen heeft, zal de regter kunnen bevelen , dat de curator, na het tijdstip der meerderjarigheid, de bemoeienissen van raadsman zal vervullen.

ïo. Indien van een vonnis, op een verzoek om curatele geveld, beroepen wordt, zal het provinciaal geregtshof, zoo hetzelve zulks noodzakelijk Qordeelt, dengeeii tegen wien de curatele verzocht is , op nieuw kunnen ondervragen, of door een of meer leden doen ondervragen.

l4. Alle vonnissen of arresten, waarbij curatele verleend of een raadsman benoemd wordt, zullen B» lVL'Se de verzoekers aan de wederpartij moeten