is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderwerpelijk geval, de eisch om schadevergoeding , ten laste van den Opperhoutvester, wegens het weigeren van registratie Van eene jagt, waarop de verzoeker deszelfs regt bij de regtbanken nog niet heeft doen erkennen, de strekking heeft, om eenen administrativen ambtenaar, in de uitoefening zijner werkzaamheden), en binnen den wettigen kring zijner magt, aan de beoordeeiing van den regter te onderwerpen, hetgeen tegen de grondwettige afscheiding der magten aanloopt;

Hebben goedgevonden en verstaan, bet door Onzen Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland, bij resolutie van den sisten November 1822, in de zaak van Mr. j. a. du bois , opgeworpen conflict, goed te keuren, zoo als geschiedt, bij deze.

En zijn Onze Ministers van Justitie en van Binnen— landsche zaken en Waterstaat, belast met de uitvoering dezes, waarvan aan Onzen OpperjagermeesterOpperhoutvester inde noordelijke provinciën, en aan den Raad van State zal worden kennis gegeven; zullende voorts Ons tegenwoordig besluit, in bet staatsblad worden gedrukt.

Brussel den 2i«ten junj

WILLEM.

Van wege den Koning, Ji g. de mey van streefkerk.

Uitgegeven den eersten Juli 1820 ,

De Secretaris van Staat, j. g. de mey van streefkerk,.