is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als omtrent de wijze waarop de jagt en visscherij zal Kunnen worden uitgeoefend', zoodanige bepalingen te maken, als dezelve tot behoud der jagt en visscherij, ter beveiliging der eigendommen en voor bet gerijf der ingezetenen noodzakelijk zal öordeelen.

Gelastende Wij allen en een iegelijk, om zich naar de alzoo door Onzen Opperjagermeester, Opperhoutvester voor de noordelijke provinciën, met overleg van de Provinciale Staten gemaakte bepalingen en wijzigingen te gedragen, op pene van te vervallen in de boeten en straffen, welke bij de wet van den 6dtn Maart 1818 (staatsblad n°. 12) , tegen de over^ treding van door Ons vastgestelde algemeene maatre» gelen van inwendig bestuur, zijn bepaald.

Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken en Waterstaat en Onze Opperjagermeester, Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën, zijn ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te Laken, den Juli des jaars i835,

van Onza regering het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning,

ï. G. DE MEY VAN STREEFKERZ, Uitgegeven den twaalfden Juli 182.1.

De Secretaris van Staat, J, ©. DE MEY TAN STHEBFKERK.