is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cl. Voor afschriften van bijlagen per bladzijde

van vijf-en-twinti^ regels en twaalf letter-

i « o. 3o •'

grepen pér regel

e. Voor bet indienen van een rekest - 1-20.

ƒ. Voor hetligtenen verzenden eener dispositie - 1.20.

Des ecbter en met dien verstande, dat een gewoon verzoek om aanstelling, ontslag, paspoort, pensioen, gratie, dispensatie enz. , het zij gunstig bet zij ongunstig uitvallende , den belanghebbenden nimmer hooger zal te staan komen dan guldens-, zullende, wanneer de declaratie wegens salaris dit maximum te boven gaat , de solliciteurs gehouden zijn dezelve specifiek optemaken, ten eicde kunne blijken dat zij voor hunne werkzaamheden niet meer in rekening brengen , dan bij het bovengemeld tarief is toegestaan.

10. Het voorz. maximum zal zelfs dan niet mogen worden overschreden wanneer het verzoek teji behoeve van meer dan één persoon geschiedt.

i4. In zaken van buitengewonen omvang of d:e bijzondere nasporing of moeite vereisclien , zal de gemelde som van zes guldens miu of meer kunnen worden overschreden, naar gelang van hetgeen deswege, dooiden belanghebbenden zeiven, inet den solliciteur zal worden overeengekomen.