is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding te hibbea goedgekeurd , een der dubbelen zullen doen toekomen aan Gedeputeerde Staten. -- Dit laatste z&l geschieden in bet eerste vierendeeljaars, volgende op liet dienstjaar, over welk de rekening gaal. •

De Gedeputeerde Staten zullen de rekeningen definitief'sluiten, en jaarlijks, in den loop van het tweede vierendeeljaars, aan Onzen Minister een verslag doen omtrent de afgelegde verantwoordingen.

7. Dc goederen der stichtingen zullen, zonder Onze speciale autorisatie, voor geen langer tijd dan voor negen achtereenvolgende jaren mogen verhuurd worden. - Dit verhuren zal in het openbaar geschieden, ten overstaan van een' notaris, door Gedeputeerde Staten te benoemen. Dc provisoren zullen hun advijs uitbrengen nopens de voorwanden der verhuring. Deze voorwaarden zullen door gezegde Staten kannen worden gewijzigd,, cn door hen moeten

worden goedgekeurd.

De openbare verhuring zal geene plaats hebben , dan na door aanplakbiljetten en door aankondigingen in eene der couranten der provincie tg zijn bekend •gemaakt, en zal de toewijzing eerst haar volkomen beslag kunnen bekomen 11a dat de verhuring door Gedeputeerde Staten zal zija goedgekeurd.

Op dezelfde wijzs zal moeten worden te werk gegaan bij liet verkoopen, ten behoeve van eeniga stichting , van opgaande boomen . hakhout , grasgewassen en alle aüdere meubilaire goederen.