is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n». xx ven het Surgerltjk , ,

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN»

• 6.) j/f T van den 8aten Januari i8i4-y inhoudende den vierden titel van het tweede boek van het burgerlijk wetboek.

W IJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens art. 165 van de grondwet, „moet worden inge„ voerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van „ koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de zamenstel,, ling der regterlijke magt, en van de manier van proce,, deren

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal;

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verfftaau bij deze, te arresteren den navolgenden

A