is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afscheiding moet ten gemeene kosten gedaan worden.

8. Ieder eigenaar mag zijn erf afsluiten, behoudens de uitzondering bij artikel 44 gemaakt.

9. De eigenaar die zijn erf beeft afgesloten , verliest bet regt van klaauwengang en stojipelweide op de gronden, welke tusschen hem en de andere eigenaars gemeen ziju , naar evenredigheid van den grond, welken hij door de afsluiting aan de gemeenschappelijke weiding onttrokken heeft.

1 o. De regten en verpligtingen ten openbaren of gemeentelijkeo nutte daargestcld , ten onderwerp hebbende het voetpad langs bevaarbare of vlotbare rivieren, het maken of het herstellen van wegen, dijken en andere openbare of gemeentelijke werken, zijn bij bijzondere wetten en verordeningen geregeld.

11. Alle muren dienende tot afscheiding, tusschen gebouwen, landerijen , hoven en tuinen, worden gerekend gemeene muren te zijn, ten ware er een titel of teeken, dat het tegendeel aanduidt, mogt bestaan.

Indien de gebouwen niet even hoog zijn, wordt de scheidsmuur slechts voorondersteld gemeen te ?ijn, tot de hoogte van het minst verhevene gebouw.

12. Het teeken, dat een scheidsmuur niet gemeen is, bestaat onder anderen , daarin:

i°. Dat het bovenste Yan den muur aan den «ene«