is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen • niettemin laag de uitvoerilsf fan een uiterslé wil het legaat aannemen, hetwelk de erflater hem tot belooning mogt hebben nagelaten.

10. F'ke bepaling, waarbij de erflater bevolen heeft dat de uitvoerder zijns uitersten wils van het opmaken eeuer boedelbeschrijving of van het afleggen van rekening en verantwoording zal zgn ontheven, is van regts-f wege nietig.

11. Behalve in geval van vruchtgebruik, van erfstellingen over. de hand, van minderjarigen, of van onder curatele gestelde personen, mag de erflater geene bewindvoerders aanstellen over de goederen, aan zijnfl erfgenamen of legatarissen nagelaten.

Lasten en bevelen , dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren aajj de miauw keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenliage, den 8sten Januari des jaars i824, en van Onze regering liet elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning, 3. G. DE ME? VAN STREEFKERK.

Uitge geven den zeventienden Januari i824.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MF.Y VAN STREEFKERK.