is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedtelte van het burgerlijk tvetboek voor het Koningrijk deiNederlanden .

TITEL XV.

VAN HET AANVAARDEN EN VERWERPEN VAN ERFENISSEN.

lste AFDEELING.

Van het aanvaarden van erjenissen.

Art. i. Eene erfenis kan of zuiver of onder het voorregt van boedelbeschrijving worden aanvaard.

2. Niemand is gehouden om eene hem opgekomene erfenis te aanvaarden.

3. Erfenissen aangetrouwde vrouwen, minderjarige en onder curatele gestelde personen opgekomen , kunnen niet wettighjk woiden aanvaard , dan met inach-* neming der wetsbepalingen, welke die personen betreffen.

Uiterste wilsbeschikkingen ten voordeele van gasthuizen, armenkassen of andere openbare of godsdienstige stichtirgen , kunnen niet worden aangenomen , zonder goedkeuring des Konings, en alleen onder het voorregt van boedelbeschrijving.