is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen het gedane verzoek mogten verzetten, zal ervan hunne aangegevene redenen van bezwaar in het proces-verbaal van informatien uitdrukkelgko melding worden gemaakt, (

5. De toestemming zal blijken, of uit algemeene bepalingen , waarbij eenige straten, grachten en standen tot zekere soorten van bedrijven, in eeue of meer steden of plaatsen , uitdrukkelijk mogten zijn vrijgelaten , of uit bijzondere vergunningen in de voorkomende gevallen, wanneer er zoodanige algemeene bepalingen niet mogten bestaan , of wel wanneer dezelve omtrent hpt punt van oprigting in een voorkokend geval het Stilzwijgen houden of twijfelachtig zijn mogten.

6. Wanneer aan de hinderlijkheid, het nadeel of geyaar, door genoegzaame voorzorgen mogt kunnen worden te gemoet gekomen, zonder dat, gevolgelijk eene volkomene weigering voor noodig is te houden , zal er fene voorwaardelijke toestemming plaats hebben.

Bij aldien, ingeval van voorwaardelijke toestemming tot het oprgten eener fabrijk of trafijk, diegenen, Welke dezelve bekomen, mogten nalatig blijven om de voorgeschrevene beschikkingen en voorwaarden optevolgen, of van dezelve in het -voortzetten hunner fabrijk of trafijk mogten afwijken, zullen zij door het plaatselijk bestuur worden aarjgeschieven om zich binnen tenen bepaalden tijd , overeenkomstig de voorgeschrevene voorwaarden , in het voortzetten hunner fa. brijk of trafijk te gedragen; terwijl, ingeval zij alsdan nog nalatig of afwijkende mogten blijven, de vergunde