is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TA A T S B L A D

V A.N

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN.

(N • ^ 5.) BESLUIT van den 5den Maart 1824, waarbij een nieuwen termijn wordt opengesteld tot de verwisseling vanuitgestelde schuld en i-ansbiljetten tegen schuldbekentenissen van het Amortisatie-Syndicaat.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning per Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gelet op de onderscheiden verzoeken achtervolgens; aan Ods gedaan door houders -van inschrijvingen op het grootboek der nationale uitgestelde schuld, en van certificaten van aandeel in dezelve schuld, door bijzondere administratie-kantoren uitgegeven, mitsgaders Van kansbiljetten tot de uitgestelde schuld behoorende, allen strekkende, om alsnog deze effecten te mogen verwisselen tegen schuldbekentenissen van het amortisatie-syndicaat op den voet, voorgeschreven bij de wet van den sjsten December 1823 (staatsblad n°. 5 9) ;

Willende aan deze verzoeken voldoen, en tevers andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen, om aan de voorschreven verwisseling deel tc nemen, voor

A